Made in 1977 - Pletárna Býkovec


PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ


Provozovatel e-shopu Made in 1977 s.r.o. na stránkách www.madein1977.cz, IČO 063 14 686, DIČ: CZ063 14 686, sídlo Býkovec 5, 588 51 Batelov zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101362, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.                                                                                 Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů dle ust. čl.6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen "GDPR).

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je Made in 1977 s.r.o., IČ: 063 14 686, DIČ: CZ063 14 686 se sídlem Býkovec 5, 588 51 Batelov (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: madein1977@seznam.cz, tel.: 608 64 00 75, 776 321 696;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.                                                                                                                                           Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého či faktického pobytu, korespondenční adresa, IČ,DIČ, adresa místa podnikání při výkonu podnikatelské činnosti, údaje o telefonním spojení, včetně mobilního telefonu a adrese elektronické pošty, a to jednotlivě či v jakýchkoliv kombinacích a seznamech, v písemné i elektronické formě.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě na internetové stránce www.madein1977.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.madein1977.cz 

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, email, telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.

4. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Doba uložení osobních údajů po ukončení doby zpracování je dána délkou obecné, případně smluvně sjednané promlčecí lhůty dle občanského zákoníku z důvodu ochrany a uplatnění práv a oprávněných zájmů zpracovatele ze smlouvy či z předsmluvních právních jednání se subjektem údajů. U osobních údajů, které jsou povinnými zákonnými náležitostmi účetních a daňových dokladů po dobu, kterou pro uchovávání účetních a daňových dokumentů stanoví právní předpisy pro účely uskutečnění daňové kontroly.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • DPD a ČP (doručovací služby)

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:

1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR;

2. na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, příp.omezení zpracování dle čl. 18GDPR;

3. na vymazání osobních údajů dle čl.17 GDPR;

4. vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR;

5. na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: madein1977@seznam.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.madein1977.cz potvrzuje kupující, že se obeznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito podmínkami souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tyto podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi podmínek je povinný zveřejnit na svých internetových stránkách a zároveň zaslat novou verzi na emailovou adresu, kterou kupující správci poskytl.

Tato Pravidla vstupují v platnost 25.5.2018